Privacybeleid Synx Store

https://synxstore.nl

 

Over ons privacybeleid

Synx Store geeft veel over uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor logische doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daaropvolgende ontsloten dienstverlening van Synx Store. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 18/10/2023, met de uitgever van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle beperkte versies. Dit risico beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de deur u aan ons verzekerde persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

ingebouwde kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens overzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

 

 

MijnWebwinkel

 

Onze webwinkel is ontwikkeling met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Web hosting

 

 

MijnDomein

 

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af ​​van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namen ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij-metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende technische en belangrijke maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MijnDomein is verplicht op grond van de overeenkomst tot geheimhouding.

E-mail en mailinglijsten


Wij maken voor ons regulier zakelijk e-mailverkeer gebruik van de diensten van . Deze partij heeft passende technische en functionele maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer.

Betalingsverwerkers

 

 

Mollie

 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw inbegrepen- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en belangrijke maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie gebruikt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde dubbele met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn gelijke van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klarna

 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw portemonnee- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en belangrijke maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna gebruikt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de verdere dienstverlening te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde dubbele met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn gelijke van toepassing op de onderdelen van Klarna's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

 

 

WebwinkelKeur

 

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een recensie achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een ​​naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact opnemen met u opnemen om een ​​toelichting op uw recensie te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een ​​review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens eenvoudig met het doel u uit te nodigen om een ​​recensie achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en belangrijke maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur maakt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde dubbele met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn gelijke van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

 

 

PostNL

 

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van


de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikte deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL deelnemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouding

 

 

Exact

 

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.

Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd en opgeslagen. Exact is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

 

 

Bol.com

 

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een ​​bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan met uw gegevens om en hebben technisch passende en problematische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Blokker, Amazon

 

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Blokker en Amazon. Als u via dit platform een ​​bestelling plaatst dan deelt Blokker en Amazon uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan met uw gegevens om en hebben technisch passende en problematische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan een boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke bevoegdheid.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel van onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In overtuigende gevallen kan Synx Store op grond van een wettelijk verplichte grondslag worden aangehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een eventueel geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt


daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u heeft aangegeven dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangegeven zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar bewaren vanaf het laatste contactmoment van transactie, tenzij daarom een ​​wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van verplichte administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de verplichte termijn bewaart. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben gemaakt.

Uw rechten

Op grond van de grotendeels Nederlandse en Europese wetgeving heeft u ook betrokken bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namen ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In principe sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en conventionele van uw gegevens enkel naar uw bij ons bekend e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde gegevens, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en methoden van gegevens ontvangen u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft soms allemaal het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daarom herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daarom herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daardoor herleidbaar zijn, te ingewikkeld. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer verwerkt worden.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daarom herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekend e-mailadres afschriften of manipulator van alle gegevens over u die wij hebben computers of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn processen. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer gegarandeerd kan zijn.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in gelijke mate gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Synx Store. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in verwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of conventionele van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend inzetten. U heeft bovendien het recht om niet aan een variabele manipulatie van profilering te worden


eventueel. Wij verwerken uw gegevens niet op wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Koekjes

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is verplicht op grond van onbeperkte wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets compleet en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikte deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Koekjes van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies staat vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe risico's gevolgen heeft voor de wijze waarop wij verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Synx-winkel

 

Weesperstraat 89 1112AP Diemen Nederland T (061) 969-9728 Eadmin@synxstore.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Mohammed Haimou

Nieuwsbrief

Een korte zin die beschrijft wat iemand ontvangt als hij zich abonneert